' ' Línia Verda Ajuntament de Calafell

Pot filtrar les preguntes per categories:

Consultes d’interès

Quins són els principals contaminants en l´atmosfera?

En l´atmosfera es poden trobar multitud de substàncies contaminants. Normalment se les diferencia pel tipus de font, denominant- se contaminants primaris a aquells que s´emeten tal qual de la font, i secundaris als quals es formen en la pròpia atmosfera a partir de reaccions químiques.

De forma habitual, la concentració de contaminants en l´aire s´expressa en unitats com els mg/m3 o µg/m3 o de vegades en parts per milió (ppm).

A continuació s´exposen les principals substàncies contaminants, les seves fonts i alguns dels seus efectes.

Partícules en suspensió: són les partícules solgudes o líquides que es troben suspeses en l´aire. Se sol distingir entre partícules fines (inferiors 1µm) i gruixudes (superiors a 1µm).

Diòxid de sofre SOTA2: s´emet en la combustió de petrolis i carbons. Té la característica que en contacte amb l´oxigen pot formar àcid sulfúric.


Òxids de nitrogen (NOx): es tracta d´una sèrie de compostos (òxid nítric, diòxid de nitrogen i òxid nitrós que procedeixen, fonamentalment, dels motors de combustió de vehicles, encara que també hi ha emissions procedents de fonts industrials. Poden provocar pluja activa i a més l´òxid nitrós és un poderós gas d´efecte hivernacle.


Monòxid de carboni (CO): es produeix per la combustió de qualsevol tipus. La font principal són els tubs de fuita dels vehicles a motor. En l´ atmosfera s´oxida amb l´oxigen i provoca el gas d´efecte hivernacle més important.

Ozó (O3): l´ozó, que a les zones altes de l´atmosfera forma una capa que protegeix de les radiacions ultraviolada, en capes més baixes constitueix un contaminant secundari que es forma mitjançant reaccions químiques a partir d´altres compostos en presència de la llum solar.

Compostos orgànics: és un grup molt divers, es parla de dues categories principals: contaminants orgànics semi- volàtils (SOC) i contaminants orgànics volàtils (COV).

Metalls pesants: es consideren com a tals l´arsènic, el cadmi, el crom, el coure el mercuri, el níquel, plom, seleni, vanadi i zinc. La major part d´ells van associats a partícules fines, procedents de la combustió del carbó i en menor mesura d´altres combustibles. La seva principal característica és romandre molt de temps en l´ecosistema sense degradar-se.


Quines són les temperatures recomanables tant a l´ hivern com a l´estiu per a oficines?

Segons el Pla d´Acció d´Estalvi i Eficiència Energètica d´Espanya (I4) tots els edificis privats dedicats a ús administratiu, docent, comercial, cultural, oci, residencial públic i de transport de persones, deuen limitar-se als valors següents:

Estiu: Temperatura de 26ºC o superior i humiditat relativa entre 45 i 60%.

Hivern: Temperatura de 21ºC o inferior i humiditat relativa entre 45 i 50%.

Per aconseguir aquests valors s´exigeix realitzar mesures per millorar l´eficiència energètica en la climatització, com per exemple que els edificis i locals amb accés des del carrer disposin d´un sistema de tancament de portes que impedeixi que aquestes romanguin obertes permanentment evitant així pèrdues energètiques.


On puc obtenir informació dels Parcs naturals que hi ha a Catalunya?

El departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya posa a disposició una secció de Parcs Naturals de Catalunya on es dóna informació dels 18 Parcs Naturals que es troben dins d´aquesta Comunitat. Seleccionant una d´elles, podrem veure notícies referents al Parc i les diferents activitats que es duen a terme.


A més, en el Ministeri d´Agricultura, Alimentació i Medi  Ambient en la secció de Biodiversitat es poden veure tots els espais naturals que formen part de la Xarxa Natura 2000, en els quals pot veure tots els Llocs d´Importància Comunitària, (LIC), de Catalunya. Seleccionant el Parc Natural del que vulgui obtenir més informació, podrà veure una fitxa tècnica en la qual es mostra les figures de protecció que posseeix el Parc, dades geogràfiques del lloc, espècies que ho formen i una descripció del lloc.

Com puc saber si la meva localitat té una bona qualitat de l`aire?

A Catalunya, la vigilància de la qualitat de l`aire es duu a terme mitjançant la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA, per les sigles en català). Aquestes estacions mesuren la concentració en l`aire dels principals contaminants atmosfèrics, és a dir, els nivells d` immissió. La xarxa no té la funció de controlar els focus emissors de contaminants, sinó la de vigilar la qualitat de l`aire que respirem.

L` ICCA es calcula a partir de les dades de les estacions automàtiques de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. Per al càlcul de l` ICCA, s`utilitzen els nivells d`immissió de les substàncies següents: el monòxid de carboni (CO), el diòxid de nitrogen (NO2), el diòxid de sofre (SO2), l`ozó (O3) i les partícules en suspensió (PM10).


A través de la següent direcció podrà accedir a les dades d` immissió eventuals de les estacions de mesura que se situen a Catalunya.

http://www.gencat.net:8000/oicqa/owa/b01.consulta?estacio=00&contaminant=99&dades=1

Hi ha un total de 84 estacions. Pot seleccionar la de la seva localitat en cas que compti amb una Estació de mesura de qualitat de l`aire i sinó la més propera a la seva localitat. A través d`aquest enllaç obtindrà les dades diàries de qualitat de l`aire, per hores.

També pot accedir a les dades setmanals per veure la qualitat de l`aire de dies anteriors. Aquestes dades es troben disponibles a través del següent enllaç:

http://www.gencat.net:8000/oauto_icqa/owa/p01.consulta?estacio=99&opcio=1

Com es pot aïllar un habitatge quan es tracta d´un pis, i el problema d´aïllament afectaria a tota la comunitat de veïns?


Els materials són molt diversos i depenen de les necessitats requerides en cada llar. Se solen usar aïllaments de fibra com la llana de vidre, cel•lulosa o aïllament de roca, utilitzats per revestir parets, terres o sostres, així com el poliestirè o altres escumes plàstiques.

En el cas de finestres, la millor opció és utilitzar dobles finestres, que aconsegueixin un tancament hermètic. Canviar finestres amb el marc d´alumini per PVC és una mesura eficient ja que el PVC és un material no conductor pel que aïllarà del fred o la calor.

Hi ha empreses que s´encarreguen de la instal•lació d´aquest tipus de materials i realització de l´obra, encara que també pot comprar els materials pel seu compte i realitzar-la vostè.

Les millores que realitzi a la seva casa no afectaran als seus veïns, ells no es veuran perjudicats per la seva iniciativa sempre que es respectin els horaris d´obra. Un revestiment a l´interior d´una casa no afecta a l´edifici sencer. A més, molts materials que s´utilitzen per aïllar tèrmicament també serveixen per aïllar del soroll pel que els seus veïns i vostè es veuran beneficiats.

Pot consultar la campanya del mes de Novembre 2012 que es troba a la pàgina de Línia Verda on es donen més consells sobre aïllament tèrmic a les cases, així com altres campanyes d´estalvi energètic que podrien interessar-li.
Hi ha multitud de formes d´aïllar un habitatge aconseguint un estalvi energètic encara que al principi suposi un cost econòmic. Pot aïllar el sostre, el terra, les parets i les finestres.

Voldria fer una analítica d´aigua per comprovar la seva qualitat. Prego em diguin quins paràmetres haig d´analitzar així com els seus límits

Li adjunto el document realitzat per la Universitat Carlos III de Madrid, on figuren tots els paràmetres físic -químics per determinar la qualitat de les aigües. Li explica el significat de cada paràmetre, així com la interpretació dels valors que s´obtinguin després de l´anàlisi. (VEURE DOCUMENT).

El mètode que ha d´utilitzar per a la determinació d´aquests, si vol fer-los de manera reglamentària, haurà de dirigir-se a les normes UNE corresponents, pot trobar-les a la pàgina web de AENOR.

Si, després de realitzar els anàlisis desitja sol•licitar una autorització o declaració d´abocaments, li adjunto l´enllaç del manual per a la gestió d´abocaments publicat pel Ministeri de Medi Ambient (VEURE MANUAL).


Tinc una curiositat, saben per què les erugues van en processó?

La larva dels lepidòpters del gènere Thaumetopoea és coneguda popularment com processionària pel costum d´avançar en llargues files. S´alimenta de fulles de pi, roure o alzina, segons l´espècie a la qual pertanyi.

La forma en la qual es desplacen, una seguida d´una altra amb el cap tocant la part posterior del davanter –en una processó–, forma part d´una hàbil estratègia per espantar al possible enemic, que veu davant els seus ulls un interminable cos allargat amb un aspecte bastant inquietant. De fet, el simple frec dels seus pèls causa irritació a la majoria dels seus depredadors; una altra de les seves característiques notables és la secreció d´una substància molt irritant.

L´hàbit d´anar en processó també li atorga avantatges a l´hora de buscar noves fonts d´aliment.


Per poder caçar necessito algun tipus de llicència?

Per a poder practicar la caça dins del territori de Catalunya, haurà de tenir una llicència de caça. Aquesta llicència és un document personal i intransferible de tinença obligada.
Els diferents tipus de llicències els podrà consultar en la següent taul

Llicència

Taxa

Durada

Caçar amb armes de foc (A)

24,55

1 any

Caçar amb altres procediments (B)

12,3

1 any

Per tenir gossades (C)

45,60

1 any

Existeix algun llistat de gestors de residus autoritzats a Catalunya a la qual em pugui remetre, per desfer-me dels residus generats en la meva empresa?

En l´actualitat existeix un llistat de Gestors de residus autoritzats per la Generalitat Catalana. Per a la seva consulta s´haurà de dirigir a la pàgina web de l´Agència Catalana de Residus a l´apartat de consultes i tràmits. 

Per buscar al gestor de residus que més s’adeqüi a les seves necessitats haurà d´introduir el codi del residu del que necessita informació. Aquest codi ho podrà trobar en la Llista Europea de Residus .


Què puc fer per denunciar un abocament il•legal en el canal d´un riu?

Qualsevol persona o entitat pot realitzar una denúncia si observa qualsevol actuació susceptible de perjudicar tant la qualitat com la quantitat de l´aigua dels canals, aqüífers i mars.

 Per a ells els ciutadans hauran de realitzar per escrit o verbalment la denúncia oportuna. 

Si aquesta denúncia es realitza mitjançant trucada telefònica, el denunciant s´haurà de dirigir a l´Agència Catalana de l´Aigua, mitjançant el número de telèfon 93 567 28 00.

En canvi si es realitza per escrit, s´haurà d´emplenar la Sol•licitud corresponent i presentar-la davant d´alguna d´aquestes entitats:

- Agència Catalana de l´Aigua

- Qualsevol registre públic

- Qualsevol agent de l´autoritat 

- A les comunitats d´usuaris o òrgans, en el cas que la infracció afecti a les aigües que            subministres.

- A qualsevol treballador que realitzi serveis d´inspecció o anàlegs en embassaments, canals o sèquies.

Aquesta sol•licitud per escrit podrà ser entregada de forma presencial o mitjançant correu electrònic. 


Necessito desfer-me d´uns mobles vells, existeix un servei de recollida per part de l´Ajuntament?

L´Ajuntament de Calafell disposa d´un servei públic gratuït de recollida de mobles i trastos vells. Depenent de la zona on es trobi el seu domicili, dipositarà els mobles al carrer un dia o un altre. (Veure mapa i dies de recollida)

Ha de deixar-los a partir de les 21.00h i se li recollirà l´endemà.

L'Ajuntament de Calafell disposa d'un servei públic gratuït de recollida de mobles i andròmines velles. Per a utilitzar aquest servei és necessari realitzar petició prèvia i se l'informés del dia de retirada. Per a més informació pot entrar en el següent link.

https://cemssa.cat/cemssa-neteja/recollida-de-mobles-estris-vells-i-restes-vegetals/

Tinc uns pots de pintura per tirar, però no sé si puc deixar-ho en la deixalleria mòbil o portar-ho directament al punt net.

Els pots petits de pintura pot dipositar-los tant en la deixalleria mòbil com en el Punt Net fix. En el mòbil a més pot dipositar altres residus com a petits electrodomèstics: assecadors, torradores, planxes, etc..., oli vegetal (cuina),oli mineral (cotxe),fluorescents i bombetes, medicaments i radiografies, dissolvents, pintures i vernissos, aerosols, bateries (cotxe), tèxtil, piles normals i de botó, mòbils i joguines.

Al ser mòbil cada dia de la setmana es troba situat en un punt diferent de Calafell:

Dilluns: Calafell Poble, al carrer d'Andalusia (La Bòbila).

Dimarts: Calafell Platja, al carrer St. Pere, al costat del pas subterrani.

Dimecres: Segur Platja, a la plaça del Mil·lenari.

Dijous: Segur Poble, a la plaça del Mediterrani.

Divendres: Segur Platja, al Port Segur-Calafell.


Quines empreses a Catalunya poden certificar la meva empresa a través de EMAS?

Les empreses que figuren a continuació són entitats acreditades per  ENAC per realitzar la certificació mitjançant  EMAS de les empreses que ho sol·licitin.
Apareixen les dades de contacte facilitades al Departament de Medi ambient de la Generalitat de Catalunya.

Empresa

Direcció

Telèfon/Fax

Persona de contacte

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)

Tànger, 98, 8a planta
Edifici Interface
08018 Barcelona

Tel. 932 292 929
Fax. 932 261 5 59

Eva Subirà
a/e: dct@aenor.es
www.aenor.es

Bureau Veritas Certification

Avda. Can Fatjó dels Aurons, 9
Parque Empresarial A-7, Edif. Palausibaris
08174 Sant Cugat del Valles

Tel. 93 253 53 00
Fax. 93 240 28 05

Maria Eugenia Mir
a/e: catalunya@es.
bureauveritas.com

Det Norske Veritas (DNV)

Garrotxa, 10-12
Edificio Océano
Parc de Negocis Mas Blau
08820 El Prat de Llobregat

Tel. 934 792 600
Fax. 934 787 578

Albert Canadell
a/e: atencioncliente@dnv.com
www.dnv.es

EUROPEAN QUALITY ASSURANCE SPAIN, S.L.

C/ Camino de la Zarzuela, 15 Bloque 2
28023 Madrid

Tel. 91 307 86 48
Fax. 91 357 40 28

Ignacio Martínez Cabañero
a/e: info@eqa.org; 

IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.

Parc Científic-Universitat de València
C/ Catedático Agustín Escardino, 9
46980 Paterna (València)

Tel. 963 943 905
Fax. 963 943 919

Ana Pérez López
a/e: ivac@ivac.es

LGAI Technological Center, SA (Applus+CTC)

Ctra. d’accés a la Facultat de Medicina de la UAB
Apartat de correus, 18
08193 Bellaterra

Tel. 935 672 000
Fax. 935 672 001

José Antonio Barrantes
a/e: ctc@appluscorp.com

LLOYD´S REGISTER QUALITY ASSURANCE LTD.

Moll de Barcelona, s/n
World Trade Center
Edifici Sur 4ª planta
08039 Barcelona

Tel. 93.342.83.04
Fax. 93.342.83.05

Natalia Varela
a/e: natalia.varela@lr.org
www.lrqa.es

SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID

C. Ribera del Loira, 56-58
28042 Madrid

Tel. 91 538 37 45
Fax. 91 538 37 47

José Ricardo Rodríguez Carrascosa
a/e:ricardo.rodriguez@camaramadrid.es

SGS ICS IBÉRICA, SA

Trespaderne, 29
Edificio Barajas 1
28042 Madrid

Tel. 913 138 115
Fax. 913 138 102

Jesús Moya

SGS ICS IBÉRICA, SA

C/ Llull, 97, baixos
08005 Barcelona

Tel. 93 269 78 30
Fax.93 269 78 31

Jordi Periz Ferrer
a/e: jordi.periz@sgs.com

TÜV RHEINLAND IBERICA INSPECTION, CERTIFICATION & TESTING, S.A.

Edificio Océano
Garrotxa, 10-12
Parc de Negocis Mas Blau
08820 El Prat de Llobregat

Tel. 934 781 131
Fax. 934 780 768

Esteve Regales
a/e: info@es.tuv.com
www.tuv.com

TÜV SÜD IBERIA S.L.U

C/ Frederic Mompou, 4 A 1º 4ª
08960 Sant Just Desvern

Tel. 93 281 06 94
Fax 93 490 29 04

Marta Sangüesa
a/e: Marta.Sanguesa@tuev-sued.es
www.tuev-sued.es

M´agradaria saber si a Calafell existeix una estació meteorològica que estigui connectada a la xarxa de servei meteorològic, i conèixer els paràmetres que mesura.

Actualment, no existeix una estació meteorològica a Calafell connectada a la xarxa del servei meteorològic català.

Les més properes es troben en el Vendrell o Cunit, assumint que seran dades similars als quals s´obtindrien en una instal•lació situada a Calafell.

Les dues estacions mesuren els següents paràmetres:


Variables que mesura:

Velocitat del vent a 10 m (m/s)

Direcció del vent a 10 m (graus)

Temperatura (ºC)

Humitat relativa (%)

Pressió atmosfèrica (hPa)

Precipitació (mm)

Irradiància solar global (W/m2)


Per a consultar les dades actualitzades que recullen les dues  estacions pot fer-ho a través del següent enllaç: http://www.meteo.cat/xema/AppJava/Mapper.do

Què és el NIMA?

El NIMA (Nombre d´Identificació Medi Ambiental) és el codi que identifica inequívocament tots i cadascun dels centres registrats com a productors i/o gestors de residus.

El NIMA és un codi utilitzat a nivell estatal, per la qual cosa tots els centres productors, transportistes o gestors de residus, independentment de la seva localització tenen un NIMA associat. Els NIMA dels centres localitzats a la Comunitat Valenciana són assignats per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i estan publicats en les aplicacions "Buscador de gestors" i "Buscador de productors" de la seva web.

Els NIMA han de ser obligatòriament anotats en els escrits presentats davant l´Àrea de Residus de la Conselleria així com en els documents de control de residus perillosos utilitzats cada vegada que es trasllada un residu perillós des d´un centre productor a una instal•lació de gestió.

L´estructura d´un NIMA és la següent:

Codi de província (INE) (2 dígits) + Codi numèric (8 dígits)

Exemple: 4612345678

Som una consultora mediambiental, hi ha algun cercador per consultar l´estat de tramitació de plans i programes d´avaluació ambiental?

El ministeri d´agricultura, alimentació i medi ambient disposa d´una eina en línia a la seva pàgina web www.marm.es anomenada SÀVIA: Sistema d´Informació per a la consulta d´expedients d´Avaluació ambiental.

Amb aquesta eina podrà consultar l´estat de tramitació administrativa ambiental de Projectes, plans i programes, des d´un mapa provincial o autonòmic i combinant la recerca amb altres opcions a llistes desplegables. Un cop seleccionat el Projecte, Pla o Programa podrà veure en un gràfic l´estat de tramitació en què aquest es troba.

Necessitem conèixer les ajudes i subvencions publicades recentment en matèria d´eficiència energètica per poder veure si podem acollir-nos a alguna d´elles, ja que estem pensant canviar el sistema d´il · luminació del local, i el sistema d´aigua calenta sanitària.

En el butlletí Oficial de l´Estat i en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, es publiquen tots els ajuts, incloses les relacionades amb eficiència energètica.

Per millorar l´accés a aquestes, el servei de Línia Verda disposa d´un servei de publicació d´ajuts en aquesta matèria que s´actualitza mensualment, a la secció d´AJUDES, on podrà descarregar-se directament el document de l´ajuda, i en el cas que tingués algun dubte sobre aquesta, sempre ens pot realitzar una consulta.

Si vol estar informat d´aquestes, recordeu que el Butlletí que enviem mensualment queden ressenyades tots els ajuts publicades del mes.

En quin contenidor haig de dipositar els bolquers usats?

Els bolquers usats han de dipositar-se en el contenidor d´escombraries convencionals “restes”, ja que es tracta d´un residu que no pot reciclar-se.

Li recomanem l´ús de bolquers rentables directament en la rentadora, podent ser utilitzats diverses vegades, i suposant un estalvi econòmic, i una disminució d´aquest residu en l´entorn.


Vull canviar el sistema d´il.luminació de la meva empresa, On puc mirar si hi ha ajudes en relació l´eficiència energètica?

Les ajudes o subvencions públiques es publiquen en dos llocs, depenent si són ajudes de caràcter estatal es publicaran en el Butlletí Oficial de l´Estat, i si són de caràcter autonòmic,en el Butlletí Oficial de la Comunitat autònoma.
Actualment, el servei de Línia Verda disposa d´un apartat dedicat als ajuts i subvencions en matèria d´eficiència energètica que són publicades. En aquesta secció es publiquen mensualment tots els ajuts existents en aquesta matèria.
Per accedir, aneu al menú d´inici, i seleccioneu "Ajudes", premi en la qual li interessi, i es descarregarà el document en pdf.

He realitzat una petita obra a la meva casa, i he generat una bossa petita amb residus típics de construcció. Puc portar-los a la deixalleria?

Aquests residus no són assimilables a les escombraries convencionals, per la qual cosa han de ser tractats de forma separada.
Per a això, l’ajuntament de Calafell, disposa de la Deixalleria, per a residus que no són assimilables a les escombraries, i que puguin ser recollits de manera selectiva amb l’objectiu que rebin un tractament i reciclatge adequat.

La deixalleria de Calafell es localitza a Parc Industrial dels Masets, a Bellvei, i el seu horari d’obertura és de:
Dilluns a divendres: 9:00 – 13:00 i 15:00 – 18:00
Dissabtes: 9:00 – 14:00

Altres residus que accepte són els següents:

Sabates i tèxtil
Piles i fluorescents
Electrodomèstics
Radiografies
Olis minerals
Olis vegetals
Àcids
Porexpan
Bateries
Vidre pla (finestres)
Restes de poda
Aerosols i esprais (laques)
Paper i cartró
Pintures i vernissos
Envasos lleugers
Dissolvents
Envasos de vidre
Pneumàtics
Ferralla
Ferralla electrònica
Voluminosos
Fusta
Runa
Residus de la construcció

Necessitaria conèixer els gestors de residus autoritzats, ja que generarem un tipus de residu no assimilable a les escombraries convencionals.

A través de l`Agència de Residus de Catalunya, pot veure el llistat de gestors autoritzats a Catalunya, que poden donar-li servei.
A través del següent enllaç Feu clic aquí pot buscar el gestor atenent a:
Al tipus de residu que generaran. Ho pot fer mitjançant el número LER que li correspongui als seus residus.
Buscar pel tipus d`instal·lació o gestió que necessita: en el seu cas seria recollida
Per comarca: pot buscar el gestor que s`ajusti a les seves característiques de residus per proximitat al municipi.

Un cop triat el gestor, s`haurà de posar en contacte amb ell, i acordar el volum i freqüència amb la qual el gestor anirà a recollir el seu residu.
Recordi que cada vegada que el gestor retiri els seus residus aquest li haurà de facilitar un albarà de recepció, ja que a partir d`aquest moment el gestor és el responsable del residu.

Disposo de roba usada i m’agradaria saber on la puc dipositar. Hi ha contenidors a Calafell de recollida de roba usada?

Efectivament, a Calafell hi ha distribuïts punts de recollida de roba, localitzant-se en els següents punts:

-Mossèn Jaume Tobella- carrer del Mar
-Passeig de la Unió (aparcament Biblioteca)
-Mossèn Jaume Soler (Davant estació de Renfe)
-Avda. Alemanya-Avda. Espanya
-Pl. Mediterrani (Ctra. De Barcelona)
-Via lateral C-31 entre els carrers G i H. (2 unitats)

Em Podríeu indicar recomanacions per augmentar l´aprofitament de la llum natural en la il•luminació del nostre edifici d´oficines?

El IDAE, Institut per a la Diversificació Energètica i Estalvi de l´Energia, ha publicat recentment una guia tècnica d´aprofitament de la llum natural d´edificis. En aquesta guia podrà trobar les recomanacions per augmentar el nivell d´aprofitament de llum natural al seu edifici.
Per accedir directament, feu clic aquí

M´agradaria importar a la península, tortugues mora criades en captivitat a Algèria, per poder comercialitzar-les, quins permisos necessito?

Segons el RD 338/97 relatiu a la protecció d’espècies de fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç, la Tortuga Mora (Testudo graeca), es troba inclòs en l’Annex A: espècies que es troben en un valor elevat de vulnerabilitat. Les espècies que es trobin dins d’aquest Annex, solament es podran exportar en el cas que siguin espècimens nascuts i criats en captivitat.

Com m’ha comentat les tortugues són criades en captivitat, però haurà de corroborar-ho amb els permisos corresponents del país d’origen, en aquest cas Algèria.

Per iniciar el tràmit d’importació, el primer és demanar un permís d’exportació d’espècies a Algèria a l’autoritat competent en aquest camp. Una vegada obtingut, haurà de sol·licitar a Espanya el permís previ d’importació d’espècies, en aquest enllaç web http://www.cites.es/es-ES/permisosycertificados/descripcion/paginas/permiso-previo-de-importacion.aspx

Pot descarregar-se la sol·licitud de permís i la carta de pagament de les taxes del permís. Una vegada omplert, haurà d’entregar-lo en mà, a l’Edifici de Serveis Generals de l’Administració Pública situat en Av. de la Hispanidad s/n (Es localitza en la terminal de càrrega aèria en l’aeroport de Barajas, 28042) juntament amb la fotocòpia del permís d’exportació d’espècies a Algèria, i el justificant de pagament de les taxes.
Una vegada obtingui el permís d’importació pot realitzar l’operació de venda d’aquestes tortugues sense problema dins del territori de la UE.

Cerrar [X]Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y recopilar datos estadísticos sobre hábitos de navegación. El uso de cookies es necesario para la notificación de incidencias. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies